Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonicznych oraz usług faksowych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonicznych oraz usług faksowych

 

Usługa świadczenia łączności

dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26,

15-950 Białystok

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych oraz usług faksowych w systemie telefonii stacjonarnej, w zakresie

  1. połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci telefonii komórkowych w naliczaniu sekundowym, jak również usługi dodatkowe, skojarzone z powyższymi, takie jak m. in.: zapewnienie puli numerów DDI zgodnych z istniejącą numeracją od 857488100 do 857488599 oraz od 857488700 do 857488899 identyfikacja numeru CLIP, informacja Biura Numerów itp.. dołączenie wszystkich nr obecnie używanych przez Szpital zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 2 Formularz cenowy.

W tym celu na rzecz Zamawiającego należy zapewnić:

  1. trzy trakty ISDN PRA (30B+D) do obsługi centrali abonenckiej (PABX); 857488101, 857488131, 857488701
  2. trzy łącza PSTN do obsługi połączeń bezpośrednich; 857329155, 857421149, 857422600 we wskazanych miejscach z możliwością zmiany w trakcie trwania umowy lub całkowitą rezygnacją.
  3. kanał cyfrowy (dwutorowy)o przepustowości 2 Mbit/s do sieciowania central PAX w relacji ul. M. Skłodowskiej- Curie 26 – ul. Warszawska 15, łączący centrale z możliwością zmiany z ul. Warszawskiej 15 na Wołodyjowskiego 2/1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom zadań dotyczących świadczenia usług telefonicznych na rzecz
Zamawiającego w zakresie wykonywania połączeń z numerem informacji o abonentach oraz usuwania awarii i ewentualnej realizacji dostępu
telekomunikacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr: 171 poz: 1800 z późn. zm.)
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.07.2015 do 30.06.2016 (przez okres 12 miesięcy).
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy


Pliki do pobrania