Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług głównego energetyka

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług głównego energetyka

1 Opis przedmiotu zamówienia

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1 do ogłoszenia.
 2. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór znajduje się w załączniku 2.

2 Składanie ofert

 1. Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (załącznik 3)
 2. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie: „Świadczenie usług głównego energetyka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok”
 3. Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2021 do godziny 14 w Kancelarii Szpitala – pokój nr 12 w budynku Administracji Szpitala. Termin ten jest również obowiązujący dla ofert przysłanych drogą pocztową. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie posiadanych kwalifikacji.
 6. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

3 Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie

 1. Otwarcie ofert odbędzie się 23 lutego 2021 o godzinie 14:10 w pokoju 31 w budynku Administracji Szpitala.
 2. Kryterium wyboru oferty: cena brutto za miesiąc świadczenia usług.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 lutego 2021 przed godziną 15:00 poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szpitala.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 89.5KB)
 2. Wzór umowy (PDF, 91.5KB) 
 3. Wzór formularza ofertowego (PDF, 106.6KB)