Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na świadczenia udzielane przez lekarza endokrynologa oraz świadczenia udzielane przez lekarza w formie konsultacji w zakresie genetyki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na świadczenia udzielane przez lekarza endokrynologa oraz świadczenia udzielane przez lekarza w formie konsultacji w zakresie genetyki

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),ogłasza konkurs  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych   w SP ZOZ Woj. Szpitalu Zespolonym  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Rodzaj świadczeń: lecznictwo szpitalne
Zakres świadczeń:
1. świadczenia udzielane przez lekarza  endokrynologa w  Oddziale  Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii ,w godzinach normalnej ordynacji – planowane zawarcie 2 umów ( Umowy zawierane będą na okres od 01.01.2014r. do 31.05.2014r.
2. świadczenia udzielane przez lekarza w formie konsultacji w zakresie genetyki, w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – planowane zawarcie 1 umowy (Umowa zawarta będzie na okres od 15.12.2013r. do 31.12.2016r.)
Konkurs ofert kierowany jest do podmiotów leczniczych określonych w art. 5  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem nie otwierać), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy  (pod rygorem odrzucenia).
  • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 03.12.2013r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku administracji s ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  04.12.2013r.o godz.13.00, pokój nr 16 w budynku administracji szpitala.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 05.12.2013r o godz.15:00 oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.


Dokumenty do pobrania:


Białystok, dnia 26.11.2013r.